RIVER VIEW RESORT AT CHAEWLAN

--

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (10).png
 
4.png

TAKSIKA

🛖 ห้องทักษิกา  
=  (จะเป็นวิว River นะคะ) ห้องพักสำหรับ 4 ท่านค่ะ
= ราคา  2,500/2,700 บาท

 
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ-3.png
 
1.png

TIWFON

🛖บ้านทิวฝน 
= (จะเป็นวิว River นะคะ) ห้องพักสำหรับ 2-4 ท่านค่ะ
ราคา
= 1,500/1,700 บาท สำหรับ 2 ท่าน
= 3,000/3,400 บาท สำหรับ 4 ท่าน

 
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (3).png
 
Blue brown Cabana Resort Social Feed Static Ad.png

RAKTARA

🛖  บ้านรักธารา 
= (จะเป็นวิว River นะคะ) บ้านพักสำหรับ 2 ท่านค่ะ
= ราคา 1,500/1,700 บาท

 
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (2).png
 
Blue brown Cabana Resort Social Feed Static Ad (1).png

DOUNGJAI

🛖 บ้านดวงใจธารา 
= (จะเป็นวิว River นะคะ) ห้องพักสำหรับ 2-4 ท่านค่ะ
ราคา
=  1,500/1,700 บาท สำหรับ 2 ท่าน
=  3,000/3,400 บาท สำหรับ 4 ท่าน

 
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (4).png
 
Blue brown Cabana Resort Social Feed Static Ad (2).png

SILATARN

🛖 บ้านศิลาธาร 
= (จะเป็นวิว River นะคะ) ห้องพักสำหรับ 2 ท่านค่ะ 
= ราคา 1,500/1,700 บาท

 
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (5).png
 
Blue brown Cabana Resort Social Feed Static Ad (3).png

TAWEEP

🛖 บ้านแสงทวีป 
=  (จะเป็นวิว garden นะคะ) ห้องพักสำหรับ 6 ท่านค่ะ 
= ราคา 3,500/3,700 บาท

 
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (7).png
 
Blue brown Cabana Resort Social Feed Static Ad (4).png

MALANTA

🛖 มาลันตา 
= (จะเป็นวิว garden นะคะ) ห้องพักสำหรับ 2 ท่านค่ะ
=  ราคา 1,300/1,500 บาท

 
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (8).png
 
Blue brown Cabana Resort Social Feed Static Ad (6).png

TWIN

🛖 ห้องธาวิน
= (จะเป็นวิว garden นะคะ) ห้องพักสำหรับ 2-4 ท่านค่ะ
ราคา
= 1300/1500 บาท สำหรับ 2 ท่าน 
= 2600/3000 บาท สำหรับ 4 ท่าน

 
งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (9).png
 
Search
Posts are coming soon
Stay tuned...